De Haeckse Hoeve

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Privacy Statement en Algemene Voorwaarden


De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het algemene klantenbestand. In dit bestand worden de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van een bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Er worden geen persoonlijke gegevens verstrekt aan derden.

Privacy Natuurgeneeskunde Praktijk


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Wij doen ons best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat we:

 • Zorgvuldig omgaan met  persoonlijke en medische gegevens,
 • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. 

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens en heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere
     behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie voor het opstellen van een factuur.


Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


Op de zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden voor declaratie :

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’
 • de kosten van het consult